Privacyreglement Swadon BV

 

Artikel 1 Toepasselijkheid

 1. Dit privacyreglement is van toepassing op de verwerking van alle persoonsgegevens die op enigerlei wijze aan Swadon BV zijn verstrekt.
 2. Swadon BV hecht het grootste belang aan vertrouwelijkheid en daarmee ook de privacy van klanten en opdrachtgevers die persoonsgegevens aan Swadon BV verstrekken. Zij gebruikt alle aan haar verstrekte persoonsgegevens alleen voor de in dit privacyreglement omschreven doeleinden en houdt zich aan de geldende wet- en regelgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens.
 3. De directie van Swadon BV is verantwoordelijke in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en stelt het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vast.
 4. Voor zover de verwerking van persoonsgegevens op grond van de toepasselijke regelgeving gemeld dient te worden bij het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP), is een melding gedaan of zal een melding gedaan worden. Deze meldingen zijn te raadplegen in het Wbp-meldingsregister dat openbaar toegankelijk is op de website van het CBP: cbpweb.nl.

 

Artikel 2 Verstrekken persoonsgegevens

 1. Om gebruik te kunnen maken van de diensten van Swadon BV dienen klanten en opdrachtgevers de voor de werkzaamheden van Swadon BV benodigde persoonsgegevens te verstrekken. Onder verstrekken wordt begrepen het bekend maken of ter beschikking stellen van persoonsgegevens.
 2. De persoonsgegevens die door Swadon BV in overeenstemming met de wet en op behoorlijke en zorgvuldige wijze voor welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden worden verwerkt, afkomstig van de klanten en/of opdrachtgevers of medewerkers van Swadon BV betreffen – niet limitatief:
  1. Naw-gegevens: naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer(s), e-mailadres;
  2. Persoonlijke gegevens: geboortedatum, geboorteplaats, geslacht, burgerlijke staat, nationaliteit, burger service nummer (BSN);
  3. (rechts)persoonlijke gegevens opdrachtgever;
  4. (rechts)persoonlijk gegevens werkgever;
  5. gegevens die verband houden met de diensten van Swadon BV, zoals data van afspraken, gespreksverslagen, etc.

 

Artikel 3 Doeleinden gebruik

 1. De door klanten en opdrachtgevers aan Swadon BV verstrekte persoonsgegevens worden verwerkt met het doel:
  1. de inschrijving van klanten en opdrachtgevers uit te kunnen voeren en te beheren;
  2. deze gegevens op volledigheid en juistheid te controleren;
  3. klanten en opdrachtgevers toegang te kunnen verlenen tot en gebruik te kunnen laten maken van eventuele (neven)sites van Swadon BV;
  4. klanten en opdrachtgevers gebruik te kunnen laten maken van de diensten van Swadon BV;
  5. met klanten en opdrachtgevers een relatie gericht op het verwerven / uitvoeren van opdrachten aan te gaan en te onderhouden;
  6. voor het kunnen registeren van domeinnamen op internet. Gegevens van klanten en opdrachtgevers van Swadon BV zullen worden gedeeld met:
   1. SIDN (Stichting Internet Domeinnamen Nederland), Postbus 5022, 6802 EA Arnhem, Nederland, KvK: 41215724;
   2. DNS Belgium vzw, Ubicenter, Philipssite 5 bus 13, 3001 Leuven, België, Ondernemingsnummer: 0466.158.640;
 1. ICANN, 12025 Waterfront Drive, Suite 300, Los Angeles, CA 90094-2536, USA;
 2. Totaaldomein BV, Vocweg 49, 8242 KA Lelystad, Nederland, KvK: 50033425;
 1. klanten en opdrachtgevers deel te (kunnen) laten nemen aan door Swadon BV aangeboden onderzoeken/testen en het genereren van onderzoek/testresultaten;
 2. klanten en opdrachtgevers in contact te brengen met of voor te stellen aan één of meerdere relaties van Swadon BV;
 3. klanten en opdrachtgevers te informeren over soortgelijke producten en/of diensten van Swadon BV;
 4. klanten en opdrachtgevers te informeren over zaken die voor klanten en opdrachtgevers naar het oordeel van Swadon BV van belang zijn;
 5. klanten en opdrachtgevers periodiek een of meerdere relevante flyers en nieuwsbrieven al dan niet digitaal te doen (laten) toekomen;
 6. klanten en opdrachtgevers te informeren over de diensten van door Swadon BV zorgvuldig geselecteerde partners voor zover klanten en opdrachtgevers hiervoor toestemming hebben gegeven;
 1. Klanten en opdrachtgevers kan de mogelijkheid worden geboden om aan te geven dat persoonsgegevens ook mogen worden gebruikt om hen per e-mail, SMS of enig ander elektronisch communicatiemiddel te informeren over producten en diensten van Swadon BV. Klanten en opdrachtgevers kunnen de door hen verleende toestemming op elk gewenst moment beëindigen door een e-mail te sturen naar [email protected].
 2. Indien de gegevens van klanten en opdrachtgevers worden gebruikt door Swadon BV om klanten en opdrachtgevers periodiek nieuwsbrieven of flyers al dan niet digitaal te doen (laten) toekomen, kunnen klanten en opdrachtgevers zich hiertegen op elk gewenst moment verzetten door een e-mail te sturen naar [email protected] met het verzoek die gegevens niet langer voor dit doel te gebruiken.

 

Artikel 4 Bewaartermijn

 1. Persoonsgegevens worden niet langer bewaard in een vorm die het mogelijk maakt de betrokkene te identificeren, dan noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor zij worden verzameld en vervolgens worden verwerkt.
 2. Swadon BV bewaart de gegevens tot en met een klant definitief geen services meer wenst af te nemen. De gegevens die ter voldoening van een wettelijke bewaarplicht langer bewaard moeten blijven, worden pas verwijderd na het verstrijken van deze langere termijn.
 3. Indien de overeengekomen of wettelijke bewaartermijn is verstreken, worden de persoonsgegevens binnen een jaar uit de bestanden verwijderd en vernietigd.

 

Artikel 5 Verstrekken gegevens aan derden / openbaar maken gegevens

 1. Swadon BV heeft procedures opgesteld voor de beveiliging van fysieke en digitale persoonsgegevens en toegangsbeperkingen ingesteld voor het digitale systeem. Swadon BV spant zich tot het uiterste in om passende organisatorische en technische maatregelen te nemen teneinde de persoonsgegevens van klanten en opdrachtgevers te beveiligen tegen onrechtmatige verwerking en/of verlies. Medewerkers bij Swadon BV, die namens Swadon BV geautoriseerde toegang hebben tot de persoonsgegevens van klanten en opdrachtgevers, zijn gehouden aan een geheimhoudingsbeding. In de overeenkomsten met klanten en opdrachtgevers is de vertrouwelijkheid als speerpunt geborgd.
 2. Swadon BV is onderwerp van periodieke controles t.b.v. kwaliteitseisen. Met de controlerende instellingen is overeengekomen onder welke voorwaarden en met welke kwaliteitswaarborgen, inzage in de administratie mogelijk is.

 

Artikel 6 Verwerken van bijzondere persoonsgegevens

Swadon BV verwerkt uitsluitend bijzondere persoonsgegevens van klanten en opdrachtgevers, voor zover klanten en opdrachtgevers hier expliciet toestemming voor geven dan wel deze verwerking in overeenstemming is met de geldende (privacy) wet- en/of regelgeving.

 

Artikel 7 Website

 1. Swadon BV is verantwoordelijk voor de exploitatie van de website www.swadon.com en www.jessix.nl.
 2. De website van Swadon BV is openbaar toegankelijk, met uitzondering van de op de website aanwezige Portal(s).
 3. Iedereen kan het openbare gedeelte van de website van Swadon BV bezoeken zonder zijn persoonsgegevens aan Swadon BV door te geven.

 

Artikel 8 Verwijzingen en links

De website van Swadon BV kan verwijzingen en/of hyperlinks naar één of meerdere websites van derden bevatten. Swadon BV is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de wijze waarop deze derden omgaan met de privacywetgeving. Swadon BV raadt klanten en opdrachtgevers dan ook aan het privacybeleid van de websites van deze derden na te lezen zodat zij op de hoogte zijn hoe deze derden met hun persoonsgegevens omgaan.

 

Artikel 9 Gebruik logbestanden

De website van Swadon BV verzamelt automatisch bepaalde niet-identificeerbare informatie omtrent de bezoekers van haar website, waaronder het Internet Protocol (IP)-adres van de computer van klanten en opdrachtgevers, datum en tijd van toegang tot de website, het internetadres van de website vanwaar klanten en opdrachtgevers is doorgelinkt naar de website van Swadon BV, het IP-adres van de Internet Service Provider van klanten en opdrachtgevers, het besturingssysteem van klanten en opdrachtgevers, de onderdelen, informatie en pagina’s van de website die klanten en opdrachtgevers heeft bezocht en/of bekeken, alsmede het materiaal dat klanten en opdrachtgevers doorsturen of downloaden van de website. Deze technische informatie wordt gebruikt voor het beheer van de website en om de website en dienstverlening van Swadon BV te optimaliseren. Daarnaast kunnen deze gegevens worden gebruikt voor historische, statistische of wetenschappelijke doeleinden. De opgeslagen technische gegevens kunnen aan derden worden doorgegeven en kunnen permanent worden opgeslagen voor toekomstig gebruik.

 

Artikel 10 Cookies

Swadon BV maakt op de website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestand dat met pagina’s van deze website (en/of Flash-applicaties) wordt meegestuurd en door de browser van klanten en opdrachtgevers op hun harde schrijf van hun computer wordt opgeslagen. Cookies kunnen klanten en opdrachtgevers alleen zelf verwijderen, aangezien deze op hun computer opgeslagen zijn. Klanten en opdrachtgevers kunnen hiervoor de handleiding van hun browser raadplegen.

 

Artikel 11 Beveiliging en aansprakelijkheid voor derden

 1. Ondanks de door Swadon BV genomen veiligheidsmaatregelen, zou het onverhoopt kunnen voorkomen dat derden er in slagen deze maatregelen te omzeilen en/of de persoonsgegevens van klanten en opdrachtgevers voor oneigenlijke doeleinden te gebruiken. Swadon BV kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld.
 2. Swadon BV aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade voortvloeiend uit het gebruik van de persoonsgegevens door derde(n), aan wie deze gegevens op grond van dit privacyreglement of met toestemming van klanten en opdrachtgevers zijn verstrekt. Tevens is Swadon BV niet aansprakelijk voor het naleven van de geldende wet- en/of regelgeving (waaronder de privacywetgeving) door deze derde(n).

 

Artikel 12 Aansprakelijkheid

 1. Aansprakelijkheid van Swadon BV voor indirecte schade is in alle gevallen uitgesloten.
 2. Iedere eventuele aansprakelijkheid is beperkt tot geen bedrag als vergoeding.

 

Artikel 13 Vragen, opmerkingen en klachten

Indien klanten en opdrachtgevers vragen, opmerkingen of klachten hebben over dit privacyreglement en de manier waarop Swadon BV zijn of haar gegevens registreert, gebruikt en verwerkt, of indien er andere redenen tot klagen zijn, kan hij of zij deze per e-mail aan Swadon BV kenbaar maken via [email protected].

 

Artikel 14 Aanpassen privacyreglement

 1. Swadon BV heeft het recht dit privacyreglement op elk gewenst moment aan te passen.
 2. Indien bepalingen uit dit privacyreglement geheel of gedeeltelijk nietig, vernietigbaar of in strijd met de wet zijn, worden deze geacht op zichzelf te staan en niet van toepassing te zijn en te worden vervangen. De overige bepalingen van het privacyreglement blijven alsdan onverminderd van kracht.